Na podlagi 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) je zbor članov Kolesarskega društva Sevnica, dne 13. marca 2008, sprejel

STATUT

KOLESARSKEGA DRUŠTVA SEVNICA

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. Splošne določbe

1. člen
S tem statutom se za Kolesarsko društvo Sevnica (v nadaljevanju: društvo) urejajo:

1. temeljne določbe,
a) splošne določbe,
b) ime in sedež društva,
c) pečat društva,
d) zastopanje, predstavljanje in podpisovanje,
2. namen in cilji delovanja društva,
3. dejavnosti in naloge društva,
a) nepridobitna dejavnost,
b) pridobitna dejavnost,
4. pogoji in način včlanjevanja ter prenehanje članstva,
5. način upravljanja društva in organi društva:
a) zbor članov,
b) upravni odbor,
c) nadzorni odbor,
d) disciplinska komisija
6. financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,
7. način zagotavljanja javnosti delovanja društva,
8. način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta,
9. način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v primeru prenehanja,
10. končne določbe.

2. člen
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, rekreativnih ljubiteljev kolesarskega športa, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na amaterski osnovi.

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa zakon o društvih.

Društvo deluje na območju Občine Sevnica.

3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ima v pravnem prometu vsa pooblastila ter posluje v svojem imenu in za svoj račun.

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Za zakonito poslovanje društva odgovarja predsednik z vsem svojim premoženjem.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka za obveznosti društva odgovarja solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi člani organov društva, ki so glasovali za odločitev, s katero se je v njihovo korist ali korist koga drugega zmanjšalo premoženje društva, čeprav bi morali vedeti, da društvo ne bo moglo poravnati sprejetih obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

4. člen
Društvo lahko spremeni ime ali sedež s sklepom zbora članov v obliki sprememb in dopolnitev statuta. Sprememba imena ali sedeža se mora vpisati v pristojni register.

5. člen
Društvo je lahko vključeno v sorodno strokovno zvezo na državni ravni ali zvezo društev na regijski ali občinski ravni.

Društvo se lahko vključi v sorodne organizacije v tujini, katerih namen je razvijati sorodno športno panogo. Društvo lahko sodeluje z interesnimi združenji ter športnimi in drugimi organizacijami.

2. Ime in sedež društva

6. člen
Ime društva je Kolesarsko društvo Sevnica.

Skrajšano ime društva je KD Sevnica.

Sedež društva je na naslovu Pod Vrtačo 18, 8290 Sevnica

Društvo je vpisano v register Upravne enote Sevnica, pod številko 215-32/2008 z dne 22.4.2008.

3. Pečat društva
7. člen
Društvo ima svoj znak in pečat.

Znak društva je ščit, nad katerim je obzidje v obliki grajske krone. V ščitu je upodobljeno staro kolo. Nad ščitom je napis Sevnica, pod ščitom pa napis Kolesarsko društvo. Napis je obrobljen z dvema krožnima črtama.

Pečat društva je okrogle oblike s premerom 3 cm, v sredini katerega je znak društva, ob robu pa napis Kolesarsko društvo Sevnica.
Za uporabo in hranjenje pečata je odgovoren predsednik društva.

4. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen
Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva.

9. člen
Finančne listine podpisuje predsednik društva.

II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA DRUŠTVA

10. člen
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih oseb, rekreativnih ljubiteljev kolesarskega športa, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na amaterski osnovi.

11. člen
V okviru predmeta delovanja društva opravlja društvo dejavnosti, kakor sledi:
– skrb za množičnost in popularizacijo kolesarskega športa med občani, ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi vključiti v članstvo,
– posredovanje in razvijanje karakternih vrlin, občutka za delo v skupini, točnosti in discipline svojih članov,
– organizacija kolesarskih prireditev in tekmovanj,
– sodelovanje na rekreativnih in tekmovalnih prireditvah v okviru kolesarske in sorodnih športnih panog,
– popularizacija kolesarskega športa s prirejanjem tečajev, predavanj in sodelovanja pri izdajanju strokovne literature,
– sodelovanje z interesnimi združenji, ki delujejo na območju občine, regije, države in evropskih držav.

Društvo lahko dejavnosti razširi ali spremeni na podlagi sklepa zbora članov v obliki sprememb in dopolnitev statuta. Spremembe statuta se morajo predložiti v pristojni register.

III. DEJAVNOST IN NALOGE DRUŠTVA

1. Nepridobitna dejavnost

12. člen
Društvo organizira in izvaja usposabljanje članov za varno vožnjo.

Društvo sodeluje z javnimi zavodi pri usposabljanju učencev za varno vožnjo in udeležbo v prometu in sodeluje pri izvedbi prireditev.

Društvo skrbi za strokovno usposabljanje svojih članov ter vzdržuje in utrjuje prepoznavnost v občini Sevnica in širše.

Društvo organizira rekreativna kolesarjenja in pohode za svoje člane in zagotavlja materialne pogoje za nabavo opreme in za skupni nastop na prireditvah za svoje člane.

Društvo podeljuje priznanja za zaslužne člane in vodi predpisane društvene evidence.

2. Pridobitna dejavnost

13. člen
Društvo organizira kolesarska tekmovanja in rekreativne kolesarske prireditve.

Društvo oglašuje dejavnosti sponzorjev na kolesarskih prireditvah.

14. člen
Društvo opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon o društvih.

Pridobitne dejavnosti društvo opravlja le v obsegu, ki so potrebni za uresničevanje namena in ciljev društva in za izvajanje osnovne društvene dejavnosti.

Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost sredstev društva.

IV. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

15. člen
Članstvo v društvu je osebno in prostovoljno.

Članstvo se izkazuje s podpisano pristopno izjavo.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7 leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik.

Za osebo od 7. do 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

16. člen
Članstvo preneha s smrtjo člana, z izstopom na podlagi izjave člana, z izključitvijo zaradi neplačila članarine v dveh zaporednih letih, če grobo krši pravice in dolžnosti iz 15. člena, če zavestno ravna proti interesom in ugledu društva, če je pred sodiščem pravnomočno obsojen za nečastno dejanje, zaradi sklepa disciplinske komisije ter zaradi drugih razlogov, o katerih na predlog predsednika odloča zbor članov s sklepom.

17. člen
Društvo lahko podeli naziv častni član društva članom, ki imajo posebne zasluge pri organiziranju in delovanju društva ter stroke.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

18. člen
Pravice in dolžnosti članov so:
– da spoštujejo statut društva,
– da uresničujejo sklepe organov društva,
– da podajajo predloge, pobude in mnenja,
– da sooblikujejo in uresničujejo program društva,
– da redno plačujejo članarino in druge prispevke,
– da volijo, so izvoljeni ter na podlagi tega delujejo v organih društva,
– da sodelujejo pri delu organov društva,
– da zastopajo društvo na rekreativnih in tekmovalnih kolesarskih prireditvah,
– da se udeležujejo društvenih prireditev,
– da uresničujejo svoje interese v okviru delovanja društva,
– da varujejo ugled društva.

VI. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA IN ORGANI DRUŠTVA

19. člen
Za upravljanje društva skrbijo organi, ki so določeni s tem statutom.

Organi društva so:
1. zbor članov,
2. upravni odbor,
3. nadzorni odbor,
4. disciplinska komisija.

Mandatna doba upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije traja štiri leta. Člani so lahko izvoljeni večkrat zapored.

1. Zbor članov

20. člen
Najpomembnejše odločitve sprejema in o njih odloča zbor članov, ki ga sestavljajo vsi aktivni in častni člani društva.

21. člen
Zbor članov ima naslednje pristojnosti:
– sprejema temeljni akt in njegove spremembe in dopolnitve,
– sprejema letni program dela društva in zaključno poročilo društva,
– obravnava poročila organov društva,
– odloča o prenehanju društva,
– odloča o pritožbah zoper odločitve organov društva,
– odloča o premoženju društva,
– voli in razrešuje predsednika društva,
– voli in razrešuje upravni odbor,
– voli in razrešuje nadzorni odbor,
– voli in razrešuje disciplinsko komisijo,
– odloča o prenehanju članstva,
– odloča o višini članarine,
– odloča o drugih najpomembnejših zadevah,
– odloča o povezovanju v panožne zveze,
– podeljuje naziv častnega člana,
– podeljuje društvena priznanja.

22. člen
Zbor članov veljavno razpravlja in odloča na sejah, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov.

Če ob predvidenem času občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 10 minut, nakar zbor članov veljavno sklepa, če je navzočih vsaj 10 članov društva.

23. člen
Zbor članov sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je javno.

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpiše delovni predsednik in dva overitelja zapisnika.

24. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden.

Sejo zbora članov skliče predsednik enkrat letno, lahko pa jo kadar koli skliče petina vseh članov društva.

O sklicu seje zbora članov in predloženim dnevni redom morajo biti člani seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem.

2. Upravni odbor

25. člen
Upravni odbor vodi delo in poslovanje društva, v času med rednimi zbori članov v skladu s smernicami, sprejetimi na zboru članov. Upravni odbor opravlja organizacijsko tehnična in administrativna opravila za društvo.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Upravni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik in dva člana društva.

26. člen
Predsednik zastopa, vodi in predstavlja društvo.

Mandat predsednika traja štiri leta in ga voli zbor članov. Je predsednik upravnega odbora ter odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje.

Predsednik je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

27. člen
Predsednik društva je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.

Zbor članov razreši predsednika društva v primeru, če:
– to zahteva sam,
– če pri svojem delu ne ravna po zakonu ali statut ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov društva ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči društvu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti društva.

3. Nadzorni odbor

28. člen
Nadzorstveno funkcijo delovanja društva opravlja nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člane.

Nadzorni odbor sestavljajo člani, ki jih imenuje zbor članov društva izmed članov društva.

Članstvo v nadzornem odboru in članstvo v ostalih organih društva se izključujejo.

29. člen
Predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora na prvi seji.

Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora.

Seje nadzornega odbora se sklicujejo najmanj enkrat letno oziroma po potrebi.

Člani nadzornega odbora svoje odločitve sprejemajo z večino navzočih članov. Nadzorni odbor lahko sprejema odločitve, če je na seji navzočih več kot polovica članov.

30. člen
Nadzorni odbor ima naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem društva in o tem sestavi poročilo za zbor članov najmanj enkrat letno,
– opravlja nadzor nad razpolaganjem z drugim premoženjem društva in o tem sestavi poročilo za zbor članov najmanj enkrat letno,
– v izrednih primerih obravnava vprašanja in zadeve, ki se nanašajo na denarno poslovanje in razpolaganje s premoženjem ter o tem seznanja zbor članov,
– obravnava in opravlja ostale zadeve iz področja poslovanja društva.

Nadzorni odbor je za delo odgovoren zboru članov.

4. Disciplinska komisija

31. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani.

Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani izmed sebe.
Disciplinska komisija obravnava kršitve statutarnih določil in predlaga ukrepe, ki jih potrjuje občni zbor.

Disciplinska komisija veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani in če za sklepe glasujeta vsaj dva člana.

VII. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM DRUŠTVA TER NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM DRUŠTVA

32. člen
Društvo pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti in za svoje delo:
– iz članarine,
– iz sredstev, pridobljenih z organizacijo prireditev in izobraževalnih oblik,
– iz občinskih, državnih in mednarodnih javnih razpisov,
– iz daril, volil, prispevkov posameznikov in pravnih oseb, donatorjev, sponzorjev,
– iz pridobitne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti nepridobitni dejavnosti društva (samo v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva),
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom.

Društvo se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za upravljanje dejavnosti določa zakon. Pridobitne dejavnosti opravlja društvo le v obsegu, potrebnem za uresničevanja namena in ciljev svojega delovanja oziroma za upravljanje nepridobitne dejavnosti.

33. člen
Premoženje društva predstavljajo:
– denarna sredstva,
– premičnine,
– nepremičnine.

Premičnine in nepremičnine se vodijo v inventarni knjigi društva.

34. člen
S premoženjem upravlja predsednik društva.

O nakupu in odtujitvi premičnih in nepremičnih stvari odloča zbor članov.

Odredbodajalec za upravljanje z denarnimi sredstvi je predsednik društva.

Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in poslovodsko dokumentacijo.

35. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme zbor članov.

Zbor članov sprejema tudi zaključni račun poslovnega leta.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki.
36. člen
Društvo mora imeti organizirano računovodstvo v skladu z zakonskimi določbami in računovodskim standardom za društva.

Naloge na področju finančno materialnega poslovanja društva opravlja blagajnik, ki ga izvoli zbor članov.

Predsednik je dolžan oddajati poročila v skladu z določbami zakona o društvih pristojnim institucijam.

Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem izvaja nadzorni odbor ter organi določeni z zakonom.

37. člen
Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočati ocenjevanje ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu, kar ugotavlja nadzorni odbor društva.

VIII. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELOVANJA DRUŠTVA

38. člen
Društvo deluje javno.

Načelo javnosti izvršuje predsednik društva, ki je tudi pooblaščen za dajanje informacij za javnost.

Javnost delovanja društva se zagotavlja:
– s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
– s pravico vpogleda članov v finančno poslovanje,
– s posredovanjem informacij v javne medije in internetne strani društva,
– z zagotavljanjem javnosti sej zbora članov,
– z organiziranjem tiskovnih konferenc in drugih podobnih oblik, namenjenih tretjim osebam.
IX. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA

39. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejema zbor članov po postopku v skladu z določbami tega statuta.

Za potrditev sprememb in dopolnitev je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov.

X. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN
RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V PRIMERU PRENEHANJA

40. člen
Društvo je ustanovljeno za nedoločen čas.

Zbor članov lahko začne postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo društva v skladu z določili zakona o društvih.

Društvo preneha v naslednjih primerih:
– po volji članov na podlagi sklepa zbora občanov,
– s spojitvijo z drugimi društvi,
– s pripojitvijo k drugemu društvu,
– s stečajem,
– na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
– po samem zakonu.

41. člen
V primeru sklepa zbora članov o prenehanju društva je društvo predhodno dolžno poravnati vse obveznosti. Preostalo premoženje pripada Športni zvezi Sevnica.

XI. KONČNE DOLOČBE

42. člen
Statut sprejme zbor članov po postopku in na način iz 35. člena tega statuta.

43. člen
Ta statut začne veljati z dnem sprejema na zboru članov društva in se uporablja od dne vpisa v register društev pri pristojnem organu.

Z dnem vpisa statuta v register društev pri pristojnem organu prenehajo veljati Pravila Kolesarskega društva Sevnica, z dne 17.4.2002.

Status podpiše predsednik društva.

Sevnica, 21.4.2008                                                                           Zvone KOŠMERL, dr. vet. med. predsednik KD Sevnica